Privacy Verklaring

Aucuba BV verwerkt persoonsgegevens van haar klanten (niet van sitebezoekers), zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aucuba BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze diensten en activiteiten hebben niet tot doel gegevens te verzamelen. Het is een noodzakelijk uitvloeisel van de overeenkomst tussen uw en ons bedrijf. De persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam, gebruikersnaam (zakelijke accountnaam),  adresgegevens (zakelijk),  telefoonnummers (zakelijk en mobiel),  E-mailadres (zakelijk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

-Aucuba BV verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aucuba BV verwerkt uw persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, voor de volgende doelen:

  • De levering van goederen en diensten
  • De verslaglegging van uitgevoerde werkzaamheden
  • De facturatie daarover
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het opstellen van offertes
  • Het verzenden informatieve mailberichten op ICT gebied
  • Het waarschuwen bij storingen
  • De registratie en afhandeling van uw storingsmeldingen en gebruikerswensen
Geautomatiseerde besluitvorming

Aucuba BV neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aucuba BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aucuba BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden gebruikt. Leidend hierbij is de duur van onze samenwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aucuba BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (denk hierbij aan drop ship leveringen, telefoon- en internetdiensten resp. de wettelijk verplichte bewaartermijn van bedrijfsadministraties). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aucuba BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies en vergelijkbare technieken gebruiken wij uitsluitend voor statistieken van site- en pagina bezoek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aucuba BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@aucuba.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aucuba BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via avg@aucuba.nl.

Aucuba Privacy Statement, VS2